ELITE IMOBILIARE

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru analize, conținut personalizat și reclame.Aflați mai multe

POLITICA ELITE IMOBILIARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere intrarea în vigoare în data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă supunem atenției urmatoarea Politică, denumită ”Politica GDPR” pentru a întelege modul în care vor fi tratate informațiile dvs., respectiv ”datele personale”.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza întotdeauna de către societatea noastră în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin Politica GDPR, societatea noastră dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal colectate și procesate, scopurile prelucrării, precum și drepturile de care beneficiază aceste persoane cu privire la modul în care informațiile acestora sunt prelucrate de către societatea noastră.

Informații cu privire la societatea noastră

Elite Imobiliare presteaza servicii de intermediere imobiliara pentru cumpararea, vânzarea si închirierea bunurilor imobile în schimbul platii unui comision, servicii de consultanta privind cumpararea, vânzarea si închirierea bunurilor imobile în schimbul platii unui comision, de încheiere a unor precontracte (angajamente scrise) în vederea realizarii unei tranzactii imobiliare.

Elite Imobiliare îsi desfasoara activitatea prin intermediul propriilor angajati –consilieri imobiliari sau prin intermediul colaboratorilor externi contractati.

Semnificatia notiunii de date cu caracter personal

”Date personale” semnifica orice informatie sau informatii care va pot identifica direct, precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia cartii de identitate, date de stare civila, numele de utilizator, fotografiile de profil, informatiile financiare si informatiile privind situatia financiara.

Semnificatia notiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal

“Prelucrarea” înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram

Societatea noastra prelucreaza urmatoarele dvs. date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu resedinta, stare civila, serie si nr. carte de identitate, CNP, vârsta, cetatenie, data nasterii, numar de telefon, email, date care rezulta din actele de proprietate, respectiv din istoricul proprietatilor, precum si din extrasele de carte funciara aferente imobilelor proprietate personala.

Obligativitatea respectarii princiiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Elite Imobiliare se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

  • prelucrate în mod legal, echitabil si transparent;
  • colectate în scopuri determinate, explicite si legitime;
  • adecvate, relevante si limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  • exacte si actualizate;
  • pastrate într-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrarii;
  • prelucrate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel încât datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

Temeiul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea noastra prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în scop contractual si legal. Temeiul prelucrarii este constituit de conventia de intermediere încheiata între noi, partile contractante, si prevederile legale aplicabile. În conformitate cu art.6 alin.1 lit b din GDPR, datele dvs. personale se impun a fi prelucrate în vederea executarii contractului în care figurati ca parte, precum si în vederea prestarii de catre societatea noastra a serviciilor contractate. Astfel, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executarii contractului de rezervare, a antecontractului/promisiunii de vânzare-cumparare, a contractului de vânzare-cumparare, a contractului de închiriere sau pentru alte tipuri de tranzactii imobiliare.

Totodata, în vederea îndeplinirii unor obligatii legale, în conformitate cu art.6 alin.1 lit c din GDPR, pot fi prelucrate de catre societatea noastra, date personale în scopul îndeplinirii unor obligatii legale. Astfel, o serie de date personale, inclusiv CNP, pot fi solicitate de societatea noastra, în scopul de a ne îndeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale în legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale.

Informatii legate de procesarea formularului de contact

Elite Imobiliare va utiliza informatiile furnizate de dvs. prin intermediul ”Formularului de contact” de pe site-ul www.eliteimobiliare.com exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dvs.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.eliteimobiliare.com întelegeti, va asumati si sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Este necesar sa aveti în vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dvs. transmise în sectiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra colaboratorilor externi contractati. Va asiguram însa ca societatea noastra a întreprins masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea în conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre colaboratorii externic mentionati anterior.

Elite Imobiliare se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor în care exista consimtamântul dvs. expres pentru a le utiliza si în alte scopuri.

Totodata, societatea noastra poate avea acces si la date cu caracter personal, în situatia contactarii societatii noastre de catre dvs., respectiv în urma conversatiilor telefonice, conversatii email, prezentarea la sediul nostru în vederea obtinerii de informatii, etc. Prin contactarea societatii noastre în oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda similara, întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Comunicarea datelor cu caracter personal altor destinatari

Elite Imobiliare va divulga datele dvs. cu caracter personal prelucrate catre terti doar în situatia în care exista consimtamântul dvs. expres în acest sens, cu exceptia situațiilor în care exista o obligatie legala sau contractuala pentru societatea noastra de a proceda de aceasta maniera.

Elite Imobiliare va transmite datele dvs. cu caracter personal birourilor notariale, birourilor de carte funciara, traducatorilor, institutiilor bancare si non-bancare, intermediarilor de credite, autoritatilor publice, autoritatilor fiscale, organelor judiciare, precum si colaboratorilor externi contractati.

Perioada stocarii datelor

Elite Imobiliare poate pastra datele prelucrate pentru perioade de timp rezonabile, raportat la scopurile indicate anterior. Pastrarea datelor dvs. personale se va realiza doar pentru perioada necesara atingerii scopului pentru care datele sunt detinute, pentru a satisface nevoile dvs. sau pentru a ne îndeplini obligatiile impuse de lege.

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe toata durata relatiei noastre contractuala, pâna la expirarea obligatiilor contractuale, pe perioada stabilita de normele financiar-contabile, pâna la expirarea termenelor de arhivare si a termenelor de prescriptie.

Drepturile dvs. si modalitatea în care pot fi exercitate

Dreptul de acces la datele prelucrate – înseamna ca aveti dreptul de a obtine o confimare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs., iar daca da, sa va oferim acces la aceste date, precum si informatii despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare – puteti solicita corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte.

Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor dvs. personale colectate fara întârzieri nejustificate, în oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; v-ati retras consimtamântul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii; datele au fost colectate ilegal; datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat în urmatoarele cazuri:

  • este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  • prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea acestora;
  • societatea noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale;
  • daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cât se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la faptul ca puteti primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator.

Dreptul de opozitie - vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când aceasta deserveste un interes public sau un interes legitim al nostru.

Dreptul de a retrage consimtamântul în orice moment – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimtamântul dvs, vi-l puteti retrage oricând. Retragerea consimtamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând în continuare valabila.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competenta – aveti dreptul de a depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal.

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre societatea noastra, prin posta la adresa sediului social din Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr.19, et.1, ap.5, jud. Cluj sau prin email la office@eliteimobiliare.com.

Securitatea datelor cu caracter personal

Elite Imobiliare se angajeaza sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii datelor dvs. personale, protejarii lor împotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii sau colaboratorii Elite Imobiliare sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dvs. si cerintele GDPR, în conformitate cu prevederile politicii GDPR.